“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนฐานะยากจน พร้อมมอบถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหูู ใจถึงใจ”เพื่อช่วยเหลือเยียวยา!!

เมื่อวันที่ 8ก.ค.62 เวลา09.00 น.โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผอ.รมน.จังหวัดปข.พร้อมด้วยพ.ต.เปลี่ยน จันทร์จีน รองหัวหน้ากลุ่มงานมวลชน กอ.รมน จังหวัด ป.ข., มว.รส.ที่ 1(อ.เมือง) ร้อย.รส.จว.ปข.(ศร.),นายชออม ทองเงิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย , น.ส.ภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ ผอ.โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์,น.ส.พัชญ์สินี กอสุจริตศิริกุล เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียนของโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ม.3 บ.วังมะเดื่อ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจน บ้านที่พักอาศัยชำรุดทรุดโทรมหรือพักอาศัยกับญาติที่มีฐานะยากจน

เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบราชการต่อไป การร่วมกันลงพื้นที่ครั้งนี้สืบเนื่องจาก กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ได้จัดกิจกรรม โครงการสร้างความรักความปรองดอง และสร้างความยุติธรรมในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง โดยร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย และโรงเรียนได้มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อค้นหาเด็กนักเรียนที่ผลการเรียนดีแต่ฐานะทางบ้านยากจนและจะได้ต่อยอดให้โอกาสทางการศึกษาในการช่วยเหลือแก่นักเรียนดังกล่าว

โดยได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของนักเรียนโรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ จำนวน 5 ราย ดังนี้.
1.) เด็กชายณัฐพล บัวสันต์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 บ้านเลขที่ 95/2 ม.13 บ.หนองจับไก่ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
2.) เด็กหญิงเนตรนภา ปิ่นแก้ว เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 บ้านเลขที่ 311 ม.3 บ.วังมะเดื่อ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
3.) เด็กหญิงเกตุศิริ แก้วรักษา เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บ้านเลขที่ 311 ม.7 บ.โปร่งเกตุ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
4.) เด็กหญิงเพชรลดา นิลเพชร เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 บ้านเลขที่ 41 ม.11 บ.ต้นเกตุ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
5.) เด็กชายทวิตย์ ปิ่นคล้า เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บ้านเลขที่ 41/1 ม.11 บ.ต้นเหตุ ต.ห้วยทราย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

ต่อจากนั้นได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิ ใจถึงใจ โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณเพื่อช่วยเหลือขั้นต้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##############################