วันที่ 8 ก.ค.2562
ประชุมเครือข่ายคุ้มครองสิทธิฯ
นาย ไพโรจน์ พุทธิวิศิษฏ์ ยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมเครือข่ายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาคประชาชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ แก่คณะกรรมการศูนย์ ฯนำร่อง ถึงบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุ้มครองสิทธิฯ การปรับปรุงกลไกการดำเนินงาน ของเครือข่ายฯ คุ้มครองสิทธิฯ เครือข่ายศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน และศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชน แผนการปฏิบัติการดำเนินการ โครงการสนับสนุนแผนการดำเนินงานตามกฏหมายเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทภาคประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี 2562 @ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์.