จ.สกลนคร อบรมส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว

0
48

สกลนครอบรมส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางกรวิภา คงอิ่ม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ บุญชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2562 ณ ที่ทำการกลุ่มโนนน้ำทิพย์ บ้านนาซอ ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสมาชิกเลี้ยงโคเนื้อในรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการฟาร์มที่มีคุณภาพสู่มาตรฐาน ส่งเสริมสมาชิกผลิตโคต้นน้ำภายในจังหวัดเพื่อลดต้นทุน ส่งเสริมการลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยการส่งเสริมสมาชิกปลูกหญ้า ในระหว่างที่จัดฝึกอบรม สหกรณ์จังหวัดสกลนคร ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกผู้เข้าอบรมและให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกลุ่ม และชี้แจงแนวทางการสนับสนุนกลุ่มตามภารกิจของกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งการขับเคลื่อนแผนงานโครงการสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ////////ทีม นสพ.คน นคร สกล