“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหูู ใจถึงใจ” มอบให้ชาวบ้านและจิตอาสาเพื่อเป็นกำลังใจที่มาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)!!

0
90

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นำถุงยังชีพ”มูลนิธิพระราหูู ใจถึงใจ” มอบให้ชาวบ้านและจิตอาสาเพื่อเป็นกำลังใจที่มาร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)!!

เมื่อวันที่1ก.ค.2562 เวลา11.30 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข.,จ.ส.อ. สมบูรณ์ ภูนัสสูง เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ป.ข.พื้นที่ อ.ทับสะแก

ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และให้กำลังใจแก่ชาวบ้านและจิตอาสา บ้านยุบหวาย และ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต)ณ บ้านยุบหวาย หมู่ที่ 3 อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนาย ไสว หัดมี ผู้ใหญ่บ้านยุบหวาย เป็นตัวแทนชาวบ้านยุบหวายรับมอบสิ่งของ อุปโภค และบริโภคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกอ.รมน.จังหวัด ป.ข.และ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ประธานที่ปรึกษามูลนิธิฯ

ซึ่งการสร้างฝายมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระดับประชาชนในพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในการสร้างฝาย มีฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรและด้านอื่นๆ ได้ร่วมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บูรณาการร่วมกันระหว่างประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

##########################