“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!จัดพิธปิดโครงการอบรมค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 6 !!

0
60

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!จัดพิธปิดโครงการอบรมค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 6 !!

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.62 เวลา11.00 น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ. รมน.จังหวัดขอนแก่นมอบหมายให้ พ.อ.สมศักดิ์ สงทามะดัน ฝสธ. ประจำผู้บังคับบัญชา สน.ปรมน. ทบ.ภาค 2 เป็นผู้แทนร่วมพิธีปิดโครงการอบรมค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 6 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดขอนแก่นที่1อ.เมือง จว.ขอนแก่น

โดยมี ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ในพิธีปิด ผู้เข้ารับการอบรมฯ 106 คน เข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 18-29 มิ.ย. 2562​ การอบรมประกอบด้วยการบำบัดฟื้นฟูด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 9 วัน และกิจกรรมคืนคนดีสู่สังคม (เตรียมความพร้อมสู่สังคม) 3วัน รวม 12 วัน ตามหลักสูตรมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยคณะวิทยากรจาก สสจ.ขก และครูฝึกจาก กองร้อย อส.จ.ขก.ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ กศน.จ.ขก. จำนวน 12 คน
2. สมัครงานผ่าน สนง.คุมประพฤติฯสนง.จัดหางานจังหวัดขอนแก่น และบริษัท จ๊อบบีเคเค จำกัด จำนวน 63 คน
3. ยื่นขอรับความชาวเหลือทุนประกอบอาชีพ จาก สนง.ปปส.ภ.4 จำนวน 23 คน

ทั้งนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าอบรมที่มีการพัฒนาตนเองดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย ดีเด่นระดับเพชร,ทอง,เงิน,ทองแดง และรางวัลกลุ่มสีดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการพัฒนาตนเองต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

##########################