นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมวิชาการและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3

0
95

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมวิชาการและการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคอวัยวะและดวงตา เขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO) เขตสุขภาพที่ 3 ให้การต้อนรับ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง สร้างการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดีต่อการบริจาคอวัยวะ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาเพิ่มขึ้นต่อไป ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4
แพทย์หญิงสุนทราภรณ์ ฐิตสมานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
คุณวาสนา อุปสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
ตัวแทนผู้บริจาค ผู้รับอวัยวะ และ Transplant coordinator nurse เขตสุขภาพที่ 3
พร้อมชมนิทรรศการการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา จากสภากาชาดและโรงพยาบาลในเขตฯ
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายจากสภากาชาด นายกเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครและบุคลากรสาธารณสุข 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชร ชัยนาท จำนวน 350 คน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์