วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด จัดงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีศิลปินแห่งชาติ สาขาต่างๆ เดินทางมาร่วมกิจกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านศิลปะ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษา ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง
นาย ศุภรากร พานิชกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดงานศิลปินแห่งชาติสัญจรในครั้งนี้ มีศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 สาขา มาเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้มากถึง 27 คน อาทิ อาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี , ศิลปิน ฉวีวรรณ พันธุ , ศิลปิน ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม เป็นต้น นับเป็นความโชคดีและเป็นโอกาสอันดีของนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และบริเวณใกล้เคียง ได้มีโอกาสพบปะ และเข้ารับการ อบรม ฝึกปฏิบัติงานกับศิลปินแห่งชาติ ตามฐานกิจกรรมต่างๆ ซึ้งจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน เพื่อการศึกษาเล่าเรียนไปในอนาคต
กิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด และนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งในจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 1,000 คนกำหนดฝึกอบรมระหว่าง วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 รวมระยะเวลา 2 วัน
///////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีมงาน
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด