PEA ร้อยเอ็ด รับการประเมินสู่ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 2562 พร้อมรักษามาตรฐานให้บริการประชาชน อย่างมั่นคงและทันสมัย


เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด หรือ PEA ร้อยเอ็ด ห้องประชุม PEA ร้อยเอ็ด ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย ราเชนทร์ สมไชย ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการ GECC (ศูนย์ราชการสะดวก หรือ Government Easy Contact Center) เป็นโครงการยกระดับการให้บริการแก่ประชาชน จะดู 3 ด้านด้วยกัน และปีนี้ GECC ก็ย่างเข้าสู่ปีที่ 4 แต่เดิมมาตรฐาน GECC จะมีตรามาตรฐานอยู่เพียงตราเดียว ในปีนี้คณะกรรมการกำหนดให้มี 3 มาตรฐานด้วยกัน คือ มาตรฐานทั่วไป จะเป็นตราสีฟ้า มาตรฐานสูงขึ้นมาก็จะเป็นตราสีเงิน และมาตรฐานสูงสุดจะเป็นตราสีทอง ซึ่งการที่จะได้ตรา GECC อยู่ในระดับไหนนั้น ขึ้นอยู่กับคะแนน ที่ทางคณะกรรมมการฯ มาตรวจประเมินในครั้งนี้
ถ้าเป็นสีทอง นั่นหมายความว่า สามารถเป็นหน่วยงานต้นแบบ สามารถที่จะให้หน่วยงานอื่นลอกเลียนแบบ หรือมาศึกษาดูงานในระบบของการให้บริการแก่ประชาชนได้
นายราเชนทร์ สมไชย ผู้จัดการ PEA ร้อยเอ็ด กล่าวว่า การตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC) โดยมีพันตำรวจโทสมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมด้วยคณะอนุกรรมเข้าตรวจ พร้อมรับชม นวัตกรรม ที่ PEA ร้อยเอ็ด ประดิษฐ์ขึ้น การตรวจประเมินครั้งนี้ PEA ร้อยเอ็ดเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก โดยมีมาตรฐานระบบงานเชื่อมโยง การทำงานร่วมกัน ส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการของรัฐ ซึ่ง PEA ร้อยเอ็ดเคยได้รับรางวัลนี้ เมื่อ ปี 2559 และ เพื่อเป็นการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงมีการรับการตรวจประเมินใน ปีนี้ อีกครั้ง จึงอยากให้ประชาชนผู้ไฟมีความมั่นใจกับการให้บริการของ PEA ร้อยเอ็ด ” สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย”
//////////////
ศรีไพร ทีมข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด