งานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ ๒๓๗

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.ที่วิทยาลัยปกครอง อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดงานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศมนักเรียนปลัดอําเภอ รุ่น ๒๓๗ ที่ได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ที่ โรงเรียนปลัดอําเภอวิทยาลัยปกครอง อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตรปลัดอําเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในภารกิจหน้าที่ ปลัดอำเภอตามกฏหมาย รวมทั้งเสริมสร้างภาวะผู้นำมีคุณธรรมจริยธรรม

ในการอบรมหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ ๒๓๗ ครั้งนี้ มีรายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาดังนี้
๑. ว่าที่ร้อยตรี สรรพศิริ ศิรสิ วัสดิ์
๒. สิบเอก เฉลิมชัย ขุมทอง
๓. นางสาวมินตรา อิสาสะวิน
๔. นางสาวชมพูนุท ไชยวงษา
๕. นายณรงค์ศักดิ์ จูสุวรรณ ๖. นายพีรวชิญ์ ฉายวิเชียร
๗. นางสาวนภัทร เรืองทอง
๘. นายอมรรัตน์ จารึกสมาน ๙. นายอดิเรก พรมเสน ๑๐.นายศิวเวช เวชกร ๑๑.นายวัลลภ เยี่ยมสมร

ในการจัดงานเลี้ยงปัจฉิมนิเทศในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อบรมได้มีความสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่าย ได้พบปะและพูดคุยกับนักเรียนหลักสูตร ปลัดอําเภอ รุ่น ๒๓๗ อย่างเป็นกันเองและสร้างความมีส่วนร่วม ความสามัคคี และการทํางานร่วมกัน และสร้างความรัก ความผูกพันระหว่างนักเรียนหลักสูตรปลัดอําเภอ รุ่นที่ ๒๓๗

โดยภายในงานได้เชิญเชฟคนดัง”เชฟ..คำมูล”เชฟกระทะเหล็ก มาโชว์ฝีมือทำอาหารอาหารญี่ปุ่นให้รับประทานอีกด้วย

ภาพ/ข่าว พญาต่อ รายงาน