ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความปรองดองประจำปี 2562 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด

0
141

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความปรองดองประจำปี 2562 ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 พลโท กนก ภู่ม่วง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความปรองดองประจำปี 2562 ที่ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พันเอก ภาณุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่สังกัดกองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด กำลังพลของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 และกลุ่มมวลชนเพื่อความปรองดอง ในพื้นที่ 20 จังหวัด ภาคอีสาน เข้าร่วมกิจกรรม
พลโท กนก ภู่ม่วง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การฝึกอบรมกิจกรรมการเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเพื่อความสามัคคีปรองดองประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความสามัคคีความปรองดองอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหลักที่สำคัญของชาติเสริมสร้างความมีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกที่ดีในการสร้างสรรค์สังคม สร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะปราชญ์ผู้นำชุมชน และส่วนด้วยการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวคิดความคิดไปพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบในทุกๆพื้นที่ เพื่อการก้าวเข้าสู่ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด จำนวน 20 จังหวัด รวม 129 คน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 คน ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชนสภาวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังพลของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 จำนวน 10 นาย มีระยะเวลากำหนดการฝึกอบรม จำนวน 3 วัน
/////////////////////S«:»new
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธืจังหวัดร้อยเอ็ด