จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามประเมินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด สนับสนุน ยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่ผลงานมีประสิทธิภาพ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมคณะ ลงพื้นที่คัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ที่ กลุ่มแปรรูปผักตบชวา บ้านโจด ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลนาเมือง ร่วมต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจ ของกองทุนฯ
นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
ในปี 2562 มีอำเภอที่ส่งเข้ารับการคัดเลือกฯ 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเสลภูมิ สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัย โพนทอง โพธิ์ชัย จังหาร ธวัชบุรี หนองพอก และอำเภอเมยวดี แยกเป็น ประเภทเจ้าหน้าพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 6 อำเภอ ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ดีเด่น 5 อำเภอ และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 9 อำเภอ คณะกรรมการฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามประเมิน ระหว่างวันที่ 18 – 25 มิถุนายน 2562 เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ให้ได้รับรางวัลต่างๆ จากจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ต่อไป
//////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด