ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เวลา 10.00 น. วันนี้ (25 มิถุนายน 2562) นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ของจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้คำขวัญ มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เนื่องจากมติประชุมสมัชชาใหญ่องค์สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรการ/แนวทางในการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน ที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนการปราบปราม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด อย่างเข้มข้น จริงจัง ให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว และเกิดความยั่งยืน ประชาชนสามารถดำเนินชีวิต ได้อย่างปกติสุข
จังหวัดนครสวรรค์ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดงจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ขึ้น อันเป็นการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงบนเวที กิจกรรมสันทนาการสำหรับเยาวชน นักเรียน/นักศึกษา การจัดบูธนิทรรศการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กร/บุคคล ดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 การมอบรางวัลบุคคลผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 2562 และ การกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประสานพลังแผ่นดิน อาสาสมัครต่างๆ ผู้แทนสถานประกอบการ นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 2,300 คน เข้าร่วมกิจกรรม