ข่าวดีข่าวด่วน!!!!
ร้อยเอ็ด-โครงการ Strong-จิตพอ
เพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมเวทีชุมชนStrong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและ ชุมชน!!!!

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ นายเสกสรรณ์  สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนายวีระ  ศรีคำ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต ในนามของคณะผู้จัดงาน โค้ช คณะกรรมการบริหารชมรม และสมาชิกชมรมStrong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Strongจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด  กิจกรรมเวทีชุมชน Strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน ในวันนี้
โครงการ STRONG –จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นโครงการที่ปลูกฝังแนวคิด STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต การปรับฐานวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนึกความอายในการทำทุจริต การไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่ประชาชนในระดับจังหวัด รวมทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกและยกระดับ การรับรู้การทุจริตของเครือข่ายและชุมชนสังคมและประเทศผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ซึ่งการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ดังนี้
๑. เพื่อปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริต ด้วยโมเดล STRONG แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัด
๒.เพื่อปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งความอายและไม่ทน ต่อการทุจริต แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด
๓.เพื่อขยายผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด
๔.เพื่อขยายผลการรับรู้การทุจริตต่อประชาชนและทุกภาคส่วนในจังหวัด
๕.เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับองค์กรต่างๆ หรือชมรมอื่นๆ และทุกภาคส่วนที่มีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตรวมทั้งดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  ทั้งนี้โดยไม่ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ใบ
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่กลุ่ม องค์กรภาคีเครือข่ายและชุมชนต่างๆในพื้นที่ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการขับเคลื่อนเสริมสร้างความโปร่งใสให้กับสังคมและการไม่ทนต่อความทุจริตตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ กำหนดว่า “ ประเทศไทย ใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand) ” สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมเวทีชุมชนStrong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่าย และชุมชนโดยมีประเด็นที่สำคัญในการกิจกรรมเพื่อขยายผลจิตพอเพียงไปสู่เครือข่ายและชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสร้างกระแสรณรงค์ต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งส่งเสริมให้เครือข่ายและชุมชนมีจิตพอเพียงและร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ร่วมกันต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริตอย่างยั่งยืน สืบไป
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญท่านเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดโครงการ Strongจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดกิจกรรมเวทีชุมชน Strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน  โครงการ Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมเวทีชุมชนStrong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน  วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการ Strong- จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนี้ คณะกรรมการบริหารชมรม สมาชิกชมรมStrong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด
การทุจริต ถือว่าเป็นมูลเหตุหรือบ่อเกิดแห่งปัญหาของสังคมในทุกๆเรื่องและสร้างความเดือดร้อน  ต่อพี่น้องประชาชนและเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง
การทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทยมีรูปแบบที่หลากหลายและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ ในปี พ.ศ. 25๖๐ ประเทศไทยได้ 3๗ คะแนน อยู่ในอันดับที่ ๙๖ และในปี พ.ศ. 256๑ พบว่าประเทศไทยได้เพียง 3๖ คะแนน อยู่ในอันดับที่ 9๙ จากการจัดอันดับ ดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นว่ากลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยยังไม่เข้มแข็งพอที่จะขจัดปัญหาดังกล่าวให้ลดน้อยลงไปได้และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขยายรากเหง้ากลโกงยิ่งขึ้น กอปรกับสังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ซึ่งนับเป็นพฤติกรรมที่ยากจะแก้ไข โดยทั่วไปประชาชนจะไม่รู้สึกถึงผลกระทบที่ได้รับจากการทุจริตคอร์รัปชันเพราะเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติ เกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ยิ่งส่งผลให้สถานการณ์ทุจริตเลวร้ายย่ำแย่เพิ่มมากขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ได้มีการวิเคราะห์
ภาพอนาคตของประชาชนและสังคมไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้าไว้ว่าหากยุทธศาสตร์ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการนำไปปฏิบัติจริง ประชาชนจะมีความตื่นตัวกันการทุจริตมากขึ้น มีความสนใจต่อข้อมูลข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตมากขึ้น ประชาชนจะเริ่มเรียนรู้และปรับฐานความคิดที่ทำให้สามารถแยกกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หล่อหลอมให้
ประชาชนไม่กระทำทุจริตเนื่องจากมีพื้นฐานจิตพอเพียง มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบและไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำการทุจริตอันส่งผลเสียหายต่อสังคมโดยรวมโมเดล Strong-…
โมเดล Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริต เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อน
สังคมไทยให้โปร่งใส ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป โดยส่งเสริมการนำหลักแนวคิด STRONG มาเป็นแนวทางปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน
ซึ่ง  MODEL S-T-R-O-N-G มีความหมายดังนี้
S – Sufficent คือ การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับใช้ในการเรียนการทำงาน               การดำรงชีวิต และเป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริต
T – Transparent คือ การปฏิบัติงานที่อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสตรวจสอบได้
R – Realize คือ การที่เราเข้าใจถึงปัญหาของการทุจริตและตระหนักรู้ถึงภัยจากการทุจริต   O – Onward คือ การที่เรามีแนวคิด และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
N – k(N)owledge คือ การที่เราพัฒนาองค์ความให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต
G – Generosity คือ การที่เรามีความเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์บนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง
ขอขอบคุณ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆที่สนับสนุนการจัดงานและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในครั้งนี้
ขอให้การดำเนินโครงการ Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด  กิจกรรมเวทีชุมชน

  • Strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการสร้างนำโมเดล Strong มาใช้ในการกระแสต่อต้านการทุจริตไปสู่เครือข่ายและชุมชนในพื้นที่ ให้เป็นพลังที่เข้มแข็ง ที่จะไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้ใสสะอาด โดยรวมพลังพี่น้องชาวร้อยเอ็ดร่วมต้านทุจริต และจะไม่ยอมทนให้มีการทุจริต            ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดอีก ต่อไป

โครงการ Strong-จิตพอเพียงต้านทจริตจังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมเวทีชุม้ชน Strong ขยายผลจิตพอเพียงต้านทุจริตสู่เครือข่ายและชุมชน

/////////////////
ภาพ/ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด