ตราด/โครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

0
57

ตราด/โครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา เวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 โครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดตราด โดยมีมูลนิธิกาญจนบารมี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด ปลัดอําเภอ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ อสม. โรงพยาบาลคลองใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมคักกรองมะเร็งเต้านมจํานวน 250 คน นอกจากนี้ยังมีกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ได้มอบเงินให้มูลนิธิกาญจนบารมีอีกจํานวนหนึ่ง โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี นายสุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นผู้กล่าวรายงานให้การต้อนรับคณะมูลนิธิกาญจนบารมี นางศรีทัศน์ บุญวรรณโณ เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนการจัดกิจกรรมรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมสําหรับสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ได้กล่าวว่าโรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย จากข้อมูลสถิติโรคมะเร็งของประเทศไทยปี 2558 พบอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุดเป็นอันอัด 1 ของสตรีไทย คิดเป็นร้อยละ 31.36 ต่อแสนประชากร สําหรับจังหวัดตราด พบอัตราป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมรายใหม่แนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 18.77 ปี 2558 เป็นร้อยละ 21.47 ต่อแสนประชากรในปี 2559 สะท้อนให้เห็นปัญหาการไม่เห็นความสําคัญต่อการคัดกรองความผิดปกติของเต้านมเอง ทําให้ไม่ทราบความผิดปกติ จึงส่งผลให้อัตราการเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านมสูงขึ้น ซึ่งมะเร็งเต้านมเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป และพบว่าช่วงอายุ 40-70 ปี มีแนวโน้มเป็นมะเร็งเต้านใสูงขึ้นเรื่อยๆ จากปัญหาดังกล่าวทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี พร้อมให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งอีกด้วย จึงได้จัดโครงการมหกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ขึ้นมา ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้องของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมวันนี้จึงได้มีการคัดกรองมะเร็งเต้านมได้จํานวน​ 319​ คน​ และพบว่าตรวจ​ เบื้องต้นผิดปกติจํานวน​ 14​ คน​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดตราดขึ้น

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก