จังหวัดร้อยเอ็ด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 น. ที่ อ่างเก็บน้ำกุดเซียม หมู่ที่ 17 บ้านท่าเจริญ ต.แสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานในพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 โดยมี นายอำเภอพนมไพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น คณะครู นักเรียน ประชาชนชาวตำบลแสนสุข ให้การต้อนรับและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้
นายประจักษ์ เจริญรัตน์ ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้ร่วมกับอำเภอพนมไพร และองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข จัดทำกิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ อีกทั้งเป็นการเพิ่มปริมาณพันธุ์สัตว์น้ำและอนุรักษ์สัตว์น้ำ ให้มีปริมาณมากขึ้น โดยมีการดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลากินพืช ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้นสามแสนตัว ปล่อยลงในแหล่งน้ำกุดเซียม เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำที่สำคัญก่อเกิดอาชีพด้านการประมงและเพิ่มพูนรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น สร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม ตลอดจนปลูกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีผลผลิตยั่งยืนตลอดไป
การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้ ประกอบด้วย ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด รวม 3 ชนิด จำนวน 300,000 ตัว โดยแบ่งออกเป็น ปลาตะเพียนขาว จำนวน 100,000 ตัว ปลานวลจันทร์ 100,000 ตัว ปลายี่สกเทศ 100,000 ตัว
//////////////////////+
ศรีไพร 91ฯทีมข่าวให้เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด