นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของระบบ บูรณาการการกีฬาภายใต้พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา

0
76

20 มิถุนายน 2562

นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าของระบบ บูรณาการการกีฬาภายใต้พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม สำนักการกีฬา กรมพลศึกษา

ซึ่งขณะนี้ได้มีการดำเนินการจัดทำโครงสร้างของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่มีหน่วยงานใหม่ เช่น ศูนย์กีฬาและกิจกรรมทางทะเล ที่ จ.กระบี่ หรือศูนย์ฝึกกีฬาพื้นที่สูง ที่ จ.เชียงใหม่ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ใน(#)สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (#)สาขาวิชาการสื่อสารทางการกีฬา(#)สาขาวิชาบริหารจัดการการกีฬา โดยเน้นให้มี ความโดดเด่นในเชิงวิชาชีพและการปฏิบัติการจริง เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาชั้นสูงด้านการกีฬา และเป็นแหล่งสร้างพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศรวมถึงอุตสาหกรรมการกีฬาและตอบโจทย์ของประเทศ ด้าน Supply -side ในเรื่องของ Sport Tourism Destinationอีกด้วย(big happy smile)