พะเยา ประกาศสงครามขยะ มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ลดปริมาณขยะมูลฝอยลงปีละ 5 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 61 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดการจัดงาน ประกาศสงครามขยะ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจ และจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณและคัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง โดยในการจัดงานดังกล่าว มีการลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการขยะหรือ MOU ระหว่างจังหวัดพะเยา กับ หน่วยงานราชการ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพะเยา
พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบรางวัล อำเภอสะอาด และตำบลสะอาด ระดับจังหวัด นำกล่าวปฏิญาณตนประกาศสงครามขยะ , รับฟังวีดีทัศน์การประกาศนโยบายการประกาศสงครามขยะ ของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่ระบุว่า ในปี 2562 จังหวัดพะเยา จะประกาศสงครามกับขยะ โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการจัดการขยะ ลดปริมาณขยะ ซึ่งจะทำให้จังหวัดพะเยาสะอาด และน่าอยู่อย่างมาก เรามี อบจ.พะเยา ที่จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการขยะอันตราย และเชื่อว่า เราจะเป็นจังหวัดอันดับต้นๆของประเทศที่ นำขยะออกจากจังหวัดได้ , ขยะติดเชื้อ ก็จะมี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ม.พะเยา และ โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกันดูแลเรื่องนี้ ขยะชุมชน ก็จะต้องมีการคัดแยกขยะ ทุกวันศุกร์ก็มีโครงการน่าบ้านน่ามอง ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนรู้จักการคัดแยกขยะเพิ่มไปนำขาย เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กๆ การเลิกใช้โฟมในปี 2562 โดยขณะนี้ได้มีการรณรงค์ให้ หัวหน้าส่วนราชการ ใช้ตะกร้า ใช้ปิ่นโต เป็นภาชนะห่ออาหารกลางวันมารับประทาน ในศาลากลาง แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง ไม่อยากให้มีถังขยะ โดยจะใช้ถุงเก็บขยะไปทิ้งแทนการตั้งถังขยะในสถานที่ท่องเที่ยว คือทุกคนทุกฝายต้องช่วยกัน โดยจังหวัดพะเยา ตั้งเป้าลดขยะในพื้นที่จังหวัดพะเยาลง ปีละ 5 เปอร์เซ็นต์ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ ขยะจะต้องลดลง โดยการใช้วัสดุทดแทนแบบธรรมชาติ เช่นใบตองนำมาใช้แทนโฟม การทำปุ๋ยจากขยะเปียกในครัวเรือน ตลาดสดต้องมีการคัดแยก นำไปทำปุ๋ย ซึ่งเรามุ่งที่จะให้จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดสะอาด เป็นเมืองน่าท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา จะต้องปลอดจากขยะเปียก ปลอดจากการใช้โฟม 100 เปอร์เซ็นต์

จากนั้นนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เป็นประธานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในการปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์และรณรงค์การบริหารจัดการขยะ ซึ่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปทั่วจังหวัดพะเยา