การประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

0
58

วันนี้ (วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561) คณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการคณะที่ 5 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกฉัตรชัย สาลิกัลยะ) ได้มีการประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกฉัตรชัย สาลิกัลยะ) โดยมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง(พลเอก ประสาท สุขเกษตร) เป็นประธาน สำหรับจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายวีระนันทน์ เพ็งจันทร์) ได้มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอำพล พงศ์สุวรรณ) เข้าร่วมชี้แจงโดยที่ประชุมอนุมัติโครงการของจังหวัดสงขลา จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการเดินทางผ่านด่านศุลกากรสะเดา วงเงิน 5,459,200 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ด่านศุลกากรสะเดา
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานตรวจผ่านแดน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา วงเงิน 4,540,800 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา (ด่าน ตม.สะเดา)