ปปส ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายยุคนธ์ พงษ์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการฟื้นฟูหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นห้วงระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อ.เมืองพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และวิเคราะห์ศักยภาพของหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ปรากฎสถานะปัญหายาเสพติดรุนแรง จำนวน 117 ม/ช. และร่วมกันกำหนดแนวทางกระบวนการ มาตรการเพื่อลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน และเสริมสร้างกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยกลไกคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค/จังหวัด ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 117 ม/ช. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ฝ่ายอำนวยการ ศอ.ปส.จ. ชมรมชุมชนภิวัฒน์ และ จนท.ปปส.ภ.6 รวมทั้งสิ้น 180 คน