สมาคมเพื่อนชุมชน MOU ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC

0
78

สมาคมเพื่อนชุมชน MOU ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 สมาคมสมาคมเพื่อนชุมชน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อนชุมชน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เทศบาลตำบลเนินพระ และ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เพื่อการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และยกระดับผู้ผลิตสินค้าท้องถิ่นกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC โดยมี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช นายกสมาคมเพื่อนชุมชน นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นายบุญธรรม ใยกล้า นายกเทศมนตรีตำบลเนินพระ นายลำยอง ธรรมยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ โดยมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ในการบันทึกข้อตกลงร่วมมือ คือ เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สมาคมเพื่อนชุมชนได้ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนมากกว่า 3 ปีมีจำนวนกว่า 30 ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากกว่า 30 ล้านบาท เพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้ มีนวัตกรรม และขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตพื้นที่ EEC จึงจำเป็นต้องสร้างเสริมความรู้ใหม่ทั้งทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน ทั้งนี้ สมาคมเพื่อนชุมชนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เกิดจากการรวมตัวจากภาคอุตสาหกรรมที่มีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรที่สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศต้นแบบ ในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์และชุมชนโดยรอบ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน