วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ สมรรถนะ และทัศนคติที่ดีให้กับบุคลากรของโรงพยาบาลฯ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุภาพที่ 3 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลลำปาง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
งานแสดงนิทรรศการ Poster Presentation ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 3 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์