a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg
  1. ณ ตำบลโนนรัง อสม.หมู่ที่ 5-ร่วมใจหยุดไข้เลือดออก!!!(ASEAN Dengue Day) ปี 2562 #เริ่มต้นที่ตัวเรา # (End ¤ With) กำจัด!! ป้องกันไข้เลือดออก!!!

 

ณ ตำบลโนนรัง ตามแผนการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(พชอ)อสม.หมู่ที่ 5 ตำบลโนนรัง ได้พร้อมใจ สนองนโยบาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยบูรณาการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนิน การป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะ 

ในวันอาทิตย์ ที่(16 มิถุนายน 2562)เมื่อเวลา 09.00 น.ประธาน อสม หมู่ที่ 5 ได้เริ่มต้นตามมติที่ประชุมของผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านโนนรัง ตาม โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคที่มียุงลายเป็นพาหนะ รณรงค์ป้องกันไข้ เลือดออก
ได้กล่าวอธิบาย ชี้แจงมีรายงาน ผู้ป่วยไข้เลือดออก ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ เปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกจังหวัดร้อยเอ็ด จากรายงาน 506 จำนวนผู้ป่วย 563 ราย อัตราป่วย 43.02 ต่อประชากรแสนคน จำนวนผู้ป่วยปี 2562 มากกว่าค่ามาตรฐาน 5 ปีประมาณ 3 เท่า อัตราป่วยเป็นลำดับที่ 34 ของประเทศ ลำดับที่ 9 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลำดับที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 7 พบผู้ป่วย 19 อำเภอ 84 ตำบล 138 หมู่บ้าน อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 ตอนแรก ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา!!
ดังนั้น เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ในฤดูฝนนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรังตำบลโนนรัง ได้

ขอให้ทุกพื้นที่เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมโดย
การทำความสะอาดทุกบ้าน ทุกพื้นที่ทุกสัปดาห ์ในชุมชน และสถานที่สำคัญเช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กสถานที่ราชการ พร้อมสื่อสารประชาชนให้ใช้มาตรการ” 3 เก็บ”และทำ 5 ส.ภายในบ้านอย่างแข็ง ขันต่อเนื่อง ในครั้งนี้ อสม.บ้านค้อ หมู่ที่ 5 ได้ ร่วมแรงร่วมใจ พร้อม ผู้นำชุมชน โดย นายเกษ จอมคำสิงห์ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กำจัด ยุงลายโดยการพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท แจกทรายอะเบท ให้ชุมชน ทุกครัวเรือน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบหมู่บ้าน พร้อมประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวเล่าแจ้ง ในการป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ใส่ใจและสอดส่องมองหา แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยสุ่มตรวจห้องน้ำต่างๆในชุมชน

สำหรับมาตรการ 3 เก็บป้องกันโรคไข้เลือดออก มีดังนี้
1. เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุงลาย 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบ ต้านทานต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิดหรือปล่อยปลาหางนกยูง กินลูกน้ำ เพื่อป้องกันยุงลายไม่วางไข่
หมู่บ้านที่มีรายงานโรคไข้เลือดออก ค่าดัชนีลูกน้ำยุลาย ต้องเป็น 0 กล่าวโดยสรุป คือต้องไม่มีลูกน้ำ ยุงลายหมู่บ้านที่ไม่มีรายงานลูกน้ำ มีลูกน้ำยุงลายได้(ครึ่งภาชนะ) สรุปคือต้องไม่มี และทุกหมู่บ้านใช้มาตรการ 5 ป ตามด้วย 3 เก็บ ถ้าทำได้ครบแล้ว!:จึงพ่นกำจัดลูกยุง ตัวเต็มวัย ยุงตัวแก่ ทำพร้อมกันทุกหมู่บ้าน เท่านี้เราก็ จะปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก พร้อมกันทุกหมู่บ้าน ขอรับ เจ้านาย!!!

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่ที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจเข้าถึง พึ่งได้… อสม 4.0 Smart City. พร้อมด้วย Application Life Station…. อสม.ตำบลโนนรัง!!!!

//////////////////////
ภาพ»ข่าว»ศรีไพร ทูลธรรม
อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด