นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชม และรับฟังแนวทางการพัฒนาของ ”กาดวิถีชุมชนคูบัว”(กาด=ตลาด) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี จ.ราชบุรี

0
103

วันที่ 15 มิถุนายน 2562(#)2/3(#)นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชม และรับฟังแนวทางการพัฒนาของ ”กาดวิถีชุมชนคูบัว”(กาด=ตลาด) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี จ.ราชบุรี
(lovely)ซึ่งเป็นตลาดที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตชุมชนชาวไท-ยวน ภายใต้แนวคิด“เดินดินกินโตก” โดยมีทั้งการแสดงและจำหน่าย อาหาร สินค้าเด่นของแต่ละชุมชน เช่น ปลาจับหลัก ผ้าซิ่นจกคูบ้ว
ซึ่งชนะการประกวด
มาแล้วหลายรางวัล
(lovely)ตลาดนี้สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละมากกว่า 20 ล้านบาท ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศและคนไทยเดือนละเป็นแสนคน เป็นรายได้เสริมที่ถึงมือถึงกระเป๋าชาวบ้านอย่างแท้จริง(big smile)