มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 ผลิตบัณฑิต ทางโลก และทางธรรม พร้อมสู่ AEC และสากล

0
91

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 ผลิตบัณฑิต ทางโลก และทางธรรม พร้อมสู่ AEC และสากล

 1. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
  พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผู้าช่วยศาตรจารย์ ดร. , ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งคดีโลก คดีธรรม พร้อมสู่ AEC และสู่สากล สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนา” ในปีการศึกษา 2562 นี้ วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันงานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆของทางมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาใหม่ได้แนวทางปฏิบัติในระหว่างเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
  และ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 รูป/คน
  /////////////////////tv.on line
  ศรีไพร ทูลธรรม ทีมสำนักข่าว
  คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
  อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด