a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 ผลิตบัณฑิต ทางโลก และทางธรรม พร้อมสู่ AEC และสากล

 1. เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 พระธรรมฐิติญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2562 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี
  พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์ ผู้าช่วยศาตรจารย์ ดร. , ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้เปิดทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งคดีโลก คดีธรรม พร้อมสู่ AEC และสู่สากล สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือ “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวทางพระพุทธศาสนา” ในปีการศึกษา 2562 นี้ วิทยาเขตร้อยเอ็ดได้เปิดรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนั้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันงานกิจการนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ดจึงได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ความเข้าใจถึงกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆของทางมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาใหม่ได้แนวทางปฏิบัติในระหว่างเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาใหม่เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ
  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
  และ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 รูป/คน
  /////////////////////tv.on line
  ศรีไพร ทูลธรรม ทีมสำนักข่าว
  คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
  อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด