จังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมพร้อม เดินหน้าปรั บกลยุทธ์ เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ

0
47

จังหวัดจันทบุรี ประชุมเตรียมพร้อม เดินหน้าปรั บกลยุทธ์ เพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ

มุ่งสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ รวมทั้งบริหารจัดการด้านการตลาด และกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค

วันนี้ ( 14 มิ.ย.62 ) ที่ห้องประชุมสื่อสาร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ที่จังหวัดจันทบุรีโดยสำนักงานประมงจังหวัด ร่วมกับ สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งฯ วิสาหกิจชุมชนประมงทะเล ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดจันทบุรี กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งหนองชิ่ม และองค์กร ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้จัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีอำนาจในการต่อรองการซื้อขายผลผลิต รวมทั้งบริหารจัดการด้านการตลาด และกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่เป็นสมาชิกของสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สมาคม ชมรม และกลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้สามารถกลับเข้าสู่ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งได้ด้วยการเข้าถึงลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพและปลอดโรค รวมถึงเงินลงทุนด้านปัจจัยการผลิต ซึ่งมีเป้าหมายสถาบันเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 500 ราย มีการรวบรวมสินค้า ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการตลาด และกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคภายในประเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 20 ไร่ โดยในส่วนของจังหวัดจันทบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 97 ราย เป็นสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี 83 ราย ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไข 78 ราย และเกษตรกรสมาชิกของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหนองชิ่ม 14 ราย ผ่านเกณฑ์ 8 ราย ปัญหาอุปสรรคที่พบเนื่องจากจำนวนพื้นที่เพาะเลี้ยงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 20 ไร่ เพราะส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย อีกทั้งการเข้าร่วมโครงการต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานการเลี้ยง GAP ซึ่งเกษตรกรบางราย GAP หมดอายุ
อย่างไรก็ตาม สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรียังเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศไปจนถึงสิ้นเดือน กรกฎาคม 2562 เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 039 – 311515 ในวัน และ เวลาราชการ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก