วันที่ 13 มิถุนายน 2562  ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์จุฬาภรณ์ชั้น 2  โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  ดร. นายแพทย์อิทธิพล  สูงแข็ง  ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สันติวิธี โรงพยาบาลร้อยเอ็ดโดยเอกนายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ร่วมพิธีเปิด

นายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งที่ ๒ ในเขตสุขภาพที่ 7 มีจำนวนผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 2,800 ราย/วัน แผนกผู้ป่วยในเฉลี่ย 930 ราย/วัน ส่งผลกระทบถึงความล่าช้าของการบริการ มีผลต่อความไม่พึงพอใจในการให้บริการและเกิดข้อร้องเรียนตามมา

จากข้อมูลการร้องเรียนที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุการร้องเรียนส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการบริการ การสื่อสาร และมาตรฐานการรักษาตามลำดับ ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการจัดการความขัดแย้ง โดยใช้กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ จนประสบผลสำเร็จไม่มีการฟ้องร้องต่อศาล

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ได้มีนโยบาย พัฒนาการให้บริการที่มีคุณภาพ ผู้ป่วยมีความปลอดภัย ได้รับบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เกิดความประทับใจ และลดผลกระทบของปัญหาความขัดแย้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงและคุณภาพความปลอดภัยของโรงพยาบาลร้อยเอ็ดดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ ลดปัญหาการฟ้องร้อง แก้ไขปัญหา ควบคุมกำกับติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้ง 3 ระบบ คือระบบป้องกัน ระบบเฝ้าระวัง และระบบไกล่เกลี่ย เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

จึงได้เปิดศูนย์สันติวิธี โรงพยาบาลร้อยเอ็ด  เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ สร้างเวทีในการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยอย่างสันติวิธี เกิดความเป็นธรรมและลดความขัดแย้งทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นเวทีในการรับฟังและสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และลดความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ

/////////////////////////////

โชติกา /ภาพ /ข่าว

0956628047