อพท.4 ร่วมกับกลุ่มคนรักเนินมะปราง จัดกิจกรรมอบรมนักสื่อความหมายการท่องเที่ยวท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2562 ณ อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการ อพท. ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. และนายประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท 4 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 มอบหมายให้นางชวมล แพจุ้ย เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ นางสาววัลภา ดงเรืองศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ และนางสาวปราณี คำพวง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จัดกิจกรรมอบรมนักสื่อความหมายการท่องเที่ยวท้องถิ่น อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี👉วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
2.เพื่อสร้างนักสื่อความหมายชุมชน เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน ที่มีมากขึ้นทุกปี
3.เพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยว
4. เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในเขตมรดกโลกวัฒนธรรม
5.เพื่อการสร้างรายได้ กระจายรายได้ ความอยู่ดีมีสุข และลดความเลื่อมล้ำ
🙏🙏ได้รับเกียรติจากสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นวิทยากรในการให้องค์ความรู้กับชุมชนท่องเที่ยวของอำเภอเนินมะปราง จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1.ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
3. อาจารย์ธนพงษ์ บุญญฤทธิ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. คุณนพรัตน์ รามสูต มัคคุเทศก์เชี่ยวชาญมรดกโลก
🌾ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๕ คน ได้แก่ ผู้นำชุมชน 3 ตำบลของอำเภอเนินมะปราง ได้แก่ ตำบลไทรย้อย,ตำบลบ้านมุง และตำบลชมพู
วันที่ 10 มิ.ย.62 ผู้เข้าร่วมการอบรมพร้อมกันที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู นายอำเภอเนินมะปราง มอบหมายท่านปลัดทวี ล่อกา ปลัดอำเภอเนินมะปราง เข้าร่วมเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เวลาต่อมา ท่านวิทยากรได้บรรยายความหมายของ นักสื่อความหมายท้องถิ่น และทำการ Workshop การร่วมกันหาทรัพยากรการท่องเที่ยวในตำบลที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทั้งทางเชิงวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต และกิจกรรมท่องเที่ยว
🌹วันที่ 11 มิ.ย.62 การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการนำทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ร่วมกันคิด มาออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวในตำบลโดยให้เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่คิดว่าโดดเด่นที่สุดในตำบล โดยให้ตั้งชื่อเส้นทางท่องเที่ยวของแต่ละตำบลขึ้นมา ได้ดังนี้ ตำบลบ้านมุง ใช้ชื่อเส้นทาง “ค้างคืน กับค้างคาว”, ตำบลไทรย้อย ใช้ชื่อเส้นทาง “ไทรย้อย ร้อยวิถี” และตำบลชมพู ใช้ชื่อเส้นทาง “สุขจิต อิ่มกาย หัวใจชมพู” พร้อมออกมาเล่าเรื่องราวเพื่อเป็นนักสื่อความหมายในตำบล หลังจากที่คัดเลือกแหล่งที่โดดเด่นและเล่าสื่อความหมาย ของแต่ละตำบลแล้ว ทุกคนได้ร่วมกันออกแบบเส้นทางเชื่อมโยงทั้ง 3 แห่ง เป็น 1 เส้นทางเพื่อผู้เข้าร่วมอบรมจะได้ฝึกเป็นนักสื่อความหมายทุกคน
🌹วันที่ 12 มิ.ย.62 หลังจากที่ได้เส้นทางเชื่อมโยง 3 ตำบลแล้ว วันนี้จึงเป็นการลงพื้นที่เพื่อเป็นนักสื่อความหมายจริง โดยการนั่งรถชุมชนพาชมเนินมะปราง จุดแรก คือ นักสื่อความหมาย เส้นทางท่องเที่ยว“ไทรย้อย ร้อยวิถี” บ้านผ่ารังหมี ตำบลไทรย้อย ได้พาเราไปเรียนรู้การทำขันธ์ 5 เพื่อสักการะเจ้าพ่อร่มขาว ที่ชาวบ้านผารังหมีให้ความศรัทธา เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ต่อมานักสื่อความหมาย เส้นทางท่องเที่ยว “ค้างคืน กับค้างคาว” ตำบลบ้านมุง ได้พาเราไปเที่ยวชมนครป่าหินล้านปี ที่มีความสวยงามและโดดเด่น มีประวัติศาสตร์ ตำนานและความเป็นมาที่น่าค้นหามากๆ หลังจากได้ชมศึกษานครป่าหินล้านปีแล้ว นักสื่อความหมาย เส้นทางทท่องเที่ยว“สุขจิต อิ่มกาย หัวใจชมพู” ตำบลชมพู พาเราเที่ยวชมวัดน้ำปาดที่มีโบสถ์ 100 ปี ที่ยังคงสวยงาม นักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้หลวงพ่อเดินรอบโบสถ์ที่มีเอกลักษณ์ให้เราได้เดินบนทราย หิน กะลา สลับกันไปเหมือนเป็นการนวดฝ่าเท้า ซึ่งนักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก
🌸🌸การอบรมได้ผ่านไปได้ด้วยดี อำเภอเนินมะปรางเราได้นักสื่อความหมายที่มีความเข้าใจการเป็นนักสื่อความหมายที่ดี ที่จะมาช่วยกันทำให้การท่องเที่ยวเนินมะปรางเกิดความยั่งยืนและมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชื่นชม เรียนรู้ ประทับใจในการบริการของนักสื่อความหมายเนินมะปราง
#ขอขอบคุณวิทยากรจากสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร 🙏
#กลุ่มคนรักเนินมะปราง🙏
#ผู้เข้าร่วมการอบรม “ค้างคืน กับค้างคาว” ตำบลบ้านมุง, “ไทรย้อย ร้อยวิถี” ตำบลไทรย้อย และ“สุขจิต อิ่มกาย หัวใจชมพู” ตำบลชมพู ✌✌
#อพท.
#พิษณุโลก
#อำเภอเนินมะปราง
#อพท.๔
ขอบคุณภาพ พี่ตุ่น (พิษณุชัย กลุ่มคนรักเนินมะปราง)🙏
ขอบคุณ DJ โกบัน (กลุ่มคนรักเนินมะปราง) ผู้ประสานงานและเป็นผู้เริ่มการอบรมในครั้งนี้🙏
#รักเนินมะปราง
#ขอบคุณพี่เอ๋ พี่ตา อพท.๔
#เมื่อเนินมะปรางพร้อม อพท.4 ก็พร้อมไปด้วยกันค่ะ✌✌✌