a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดร้อยเอ็ด ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ
เมื่อวันนี้ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ ที่ ห้องประชุมฟาร์มปศุสัตว์ ในพื้นที่ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ ริมถนนสาย อำเภออาจสามารถ – ร้อยเอ็ด ที่ถูกร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับที่ตั้งของฟาร์ม รวมทั้งวัดป่า ที่อยู่ติดเขตรอยต่อรั้วติดกับฟาร์ม ว่า มีกลิ่นเหม็นฉุนจากแก๊ส ที่เกิดจากการหมักของมูลสัตว์ และบ่อบำบัดน้ำเสีย จากโรงงาน ที่ส่งกลิ่นเหม็น และเกิดแมลงวันจำนวนมาก ทำให้ราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง มีความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ผู้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประกอบด้วย พันเอก ภานุพงษ์ พุทธาศรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด พันนตรี สมบูรณ์ ไชยขาว ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พันตำรวจเอก วิชยานนท์ นิติกุล ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสัตวแพทย์ ชัยวัฒน์ แสนศรี ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายมาวิน ยศรุ่งเรืองวัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้กำกับติดตามการแก้ไขปัญหา ดังนี้
นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ / ผลการประชุม บริษัท ได้นำผู้ได้รับผลกระทบเข้าสู่ระบบ CSR ของบริษัทแล้ว นอกจากนี้จะนำบุตรของผู้ได้รับผลกระทบเข้าสู่ระบบการจ้างงานต่อไป ติดตามการใส่สารจุลินทรีย์ (EM) ลงในบ่อบำบัดน้ำเสีย บริษัทได้นำน้ำจุลินทรีย์ลงในบ่อแล้ว ผลปรากฎว่ากลิ่นเบาบางลง ติดตามการปรับปรุงหัวเผาไบโอแก๊ส เพื่อไม่ให้มีแสงในเวลากลางคืน ทางบริษัทอยู่ระหว่างประสานซัฟฟลายเออร์ บริษัทเอกชนอื่นเพื่อปรับปรุงให้สูงขึ้น 5 เมตร ตามความต้องการของชุมชน โดยจะเข้ามาติดตั้งในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 นี้ การก่อสร้างกำแพงล้อมบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ทางบริษัทได้ดำเนินการลงเสาเพื่อติดตั้งกำแพงเมทัลซีท เมื่อวัน 8 มิถุนายน 2562 แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ติดตามการให้สแลนพัดลมระบายอากาส ทั้ง 8 โรงเลี้ยง พร้อมทำระบบสเปรย์น้ำ เพื่อดักกลิ่นและฝุ่น ทางบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 8 โรงเลี้ยงแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 การจัดทำแผนปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย ให้บริษัทส่งแผนให้อำเภอเพื่อเสนอจังหวัดต่อไป เมื่อได้รับแผนแล้วจะนัดประชุมคณะทำงานเพื่อกำกับติดตามต่อไป ซึ่งในแผนจะมีการย้ายบ่อบำบัดน้ำเสีย การปลูกต้นไม้เป็นบัฟเฟอร์โซน การกำจัดแมลงวัน การปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยประธานให้ฝ่ายเลขาฯ ทำหนังสือแจ้งบริษัทให้จัดทำแผนด้านการจัดการคุณภาพอากาศด้วย
ทั้งนี้ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ย้ำให้ทาง บริษัทฯ รีบดำเนินการโดยเร่งด่วนตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด เพื่อลดผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในภาพรวม และทางราชการก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจของทางบริษัทฯ แต่อย่างใด หลังจากนั้นคณะทำงานได้ลงพื้นที่เพื่อพบปะชี้แจงทำความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในบริเวณใกล้เคียง ที่ วัดป่าอาสามารถ พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และผู้อาวุโสในพื้นที่ ซึ่งประชาชนพึงพอใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลังจากนี้คณะกรรมการจะกำหนดแผนลงติดตามการแก้ไขปัญหาตามแผนระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวต่อไป
//////////////////////
S«:» New@911
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด