จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ

0
57
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายดิเรก ธรรมฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกระดับและผู้นำสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมร่วมกิจกรรม
นางสมปอง ว่องสันธนพงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้กล่าวว่า องค์กรสตรี เป็นองค์กรที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งนโยบายของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมบทบาทสตรีรวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสตรี ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนมากขึ้นมุ่งเน้นให้สตรีได้มีศักยภาพที่เข้มแข็งมีความรู้ในทุกมิติสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหากับชุมชนและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน จังหวัดร้อยเอ็ดมีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน 406,092 คน มีคณะกรรมการพัฒนาสตรีทั้งในระดับหมู่บ้าน (กพสม.)ระดับตำบล (กพสต.)ระดับอำเภอ(กพสอ.)เเละระดับจังหวัด (กะสจ.) รวมทั้งสิ้น 1,703 องค์กร ดังนั้นการจัดโครงการ”พัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด”จึงดำเนินการไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบระดับอำเภอเข้าร่วมอบรม จำนวน 307 คน
/////////////////
S«:» New@911
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ