a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

อบต.เหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะต้นทาง ต่อยอดกลายเป็นขยะทอง และขยะบุญ
ที่ ลานหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น และคณะเจ้าหน้าร่วมกันรับซื้อขยะจากชาวตำบลเหนือเมือง ที่ ร่วมใจกันขนขยะที่ผ่านการคัดแยกแล้วมาขาย ต่อยอดจนกลายเป็นขยะทองเปลี่ยนขยะเป็นเงิน และขยะบุญ เพื่อใช้การฌาปณกิจสงเคราะห์ สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการคัดแยกขยะต้นทางที่เสียชีวิต
นายไพบูลย์ แน่นอุดร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ. ศ. 2559-2564) ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอและเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการ“ ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง“ ประชารัฐ ระยะ 1 ปี (พ. ศ. 2559-2560 ) และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯและให้กระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองได้ทำโครงการคัดแยกขยะต้นทาง ปริมาณขยะอยู่ที่ 400,000 กว่ากิโลกรัม รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,500,000 บาท แล้วก็ได้นำเงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต 75 ศพ ที่เสียชีวิตคนสุดท้าย ได้รับเงินค่าฌาปณกิจสงเคราะห์ ถึง 22,140 บาท
ด้าน นายสมเชาวน์ บำรุงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง กล่าวว่า ขยะที่แยกและจำแนกแล้ว จะแยกเป็นขยะบุญ กับขยะทอง ซึ่งขยะทองเป็นขยะที่สามารถนำไปขายและนำเงินมาช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกในครอบครัวที่เป็นสมาชิกของกองทุน หากมีสมาชิกในกองทุนเสียชีวิต กองทุนก็มีจะเงินช่วยเหลือค่าจัดการศพในเบื้องต้น ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ศพละประมาณ 20,000 กว่าบาท หรือ ครัวเรือนละ 20 บาท ของครัวเรือนทั้งหมดที่เป็นสมาชิก ซึ่งอาจจะเป็นไม่มากนักแต่แสดงถึงความมีน้ำใจและเกื้อกูลต่อกัน ทั้ง 23 หมู่บ้าน ไม่ว่าสมาชิกในหมู่บ้านใดเสียชีวิต จะมีเงินที่ได้จากการขายขยะซึ่งไม่ต้องใช้เงินทองของตัวเองก็จะนำไปมอบให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่ดีที่มีต่อกันในกลุ่มของพี่น้องตำบลเหนือเมือง ในเรื่องของการแยกขยะทอง จำแนกได้ดังนี้ ในส่วนของการซื้อการขายขยะทั้งสิ้น ตอนนี้รวมเงินอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 บาท และในส่วนของเงินที่ช่วยทำบุญในงานศพของสมาชิกครัวเรือนที่เสียชีวิตก็อยู่ที่ประมาณ 1,500,000 กว่าบาทเช่นเดียวกัน ถือว่ายอดรวมของการดำเนินการตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่าๆ อยู่ที่ประมาณ 3,000,000 บาท เศษ เป็นขยะจำนวนประมาณ กว่า400,000 กิโลกรัม ทั้งที่แต่ก่อนนำขยะไปทิ้งที่กองขยะรวมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และกองขยะรวมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ก็อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเหนือเมือง เพราะฉะนั้นความเดือดร้อนและความรำคาญเหตุต่างๆก็ไม่พ้นชาวตำบลเหนือเมือง ดังนั้นการทำโครงการก็ถือเป็นการลดจำนวนขยะได้ กว่า 400,000 กิโลกรัม อบต.เหนือเมือง ยินดีที่จะเป็นเครือข่ายตำบลต้นแบบให้แก่ตำบลอื่น ๆในจังหวัดและต่างจังหวัด และยังมีโครงการต่อยอดขึ้นอย่างเช่นงานศพสีเขียว เพราะพยายามที่จะไม่ให้มีขยะหรือใช้สิ่งที่จะเป็นมลภาวะต่างๆ กับตำบล เพื่อเป็นต้นแบบเป็นที่ศึกษาดูงาน และจะมีโครงการอื่นๆต่อยอด อย่างเช่นการทำปุ๋ยชีวภาพ ด้วยขยะอินทรีย์ เพื่อเป็นการลดจำนวนขยะที่จะนำไปทิ้งที่กองขยะรวมของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ส่วนขยะพิษ ขยะอันตราย ก็จะนำส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทำลายต่อไป
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 29.25 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรทั้งสิ้นรวม 19,750 คน ครัวเรือน จํานวน 4,144 ครัวเรือน ประกอบด้วย ๒๓ ชุมชน / หมู่บ้าน และเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย / ชุมชนและสถานบริการสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานศึกษาและหน่วยงานราชการ โรงแรม / รีสอร์ท และสถานพยาบาล ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย จ้านวน 552.91 ตัน / เดือน หรือ 60 ตันต่อวัน โครงการคัดแยกขยะต้นทางสามารถลดปริมาณขยะ และชาวตำบลเหนือเมืองมีรายได้จากขยะทอง และร่วมกันสร้างบุญ จากขยะบุญและร่วมสร้างงานศพสีเขียวเพื่อลดมลภาวะขยะที่จะเข้ามาเพิ่มในพื้นที่ ทุกหมู่บ้านอีกด้วย
///////////
S«:» New@911
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด