a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 26 และ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 15 ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับ มูลนิธิสานฝันปันรัก ผู้ดูแลเด็กออทิสติกและเด็กดาวร์ซินโดรม!!

วันที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 10:00 น.ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 26 และ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 15 ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม โดยการ ร่วมกันมอบทุนการศึกษา สิ่งของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การศึกษา ให้กับ มูลนิธิสานฝันปันรัก ผู้ดูแลเด็กออทิสติก และ เด็กดาวร์ซินโดรม ณ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อนึ่งหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น โดย โรงเรียนกิจการพบเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในระดับผู้บริหาร ในการร่วมมือกัน ช่วยเหลือสังคม แบบบูรณาการ ทุกภาคส่วน

โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ทุกเหล่าทัพ ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน!!

#ข้อมูลข่าวสารโดย : พ.อ.หญิงณิชนันทน์ ทองพูล รอง ผอ.กปส.สจว.กร.ทบ.!!

############################