ป.ป.ส. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ รองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นประธานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ พ.ศ. 2563-2565
รองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง พร้อมด้วย นายเพิ่มพงษ์ เซาวลิต ที่ปรึกษา สำนักงาน ป.ป.ส. นายวัฒนา เกิดผล
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 6 พร้อมด้วยผู้เข้าอบรมให้การต้อนรับ
นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ในฐานะสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่าวยงานที่มีภารกิจ
หลักในการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง ระยะ 20 ปี โดยหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดระดับภาค พ.ศ.2563-2565 ขึ้น ประกอบกับปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาแรกที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศที่ต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนภายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติต มาเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก
ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั้งจากภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. รวมทั้งสิ้น
360 คน ซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้คือ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ภาคเหนือ พ.ศ. 2563 – 2565 และจะประมวลรวมกับแผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ เป็นแผนปฏิบัติ
การด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563-2565 เป็นภาพรวมของประเทศต่อไป
นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวสรุปว่า “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดไนพื้นที่ภาคเหนือ พ.ศ.2563-2565 รองรับยุทธศาสตรชาติด้านความมั่นคง ” เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศบรรลุเป้าหมาย และก่อให้เกิดสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด และเป็นไปตามแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมันคง ต่อไป ปรีชา นุตจัรส รายงาน