ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี “ส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดสระบุรี”.
นายวิทวัส ทีปประพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ สวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ขึ้นเพิ่อให้หน่วยงานภายในกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดสระบุรี มีความเข้าใจถึงปัญหาในทางปฏิบัติในการดำเนินงานระหว่างกันและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นและมีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา การพัฒนากระบวนการยุติธรรม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้รับบริการให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง มีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสระบุรีและปรึกษาหารือหาแนวทางในการแลกเปลียนข้อมูลทีดีที่เกียวข้องกับในกระบวนการยุติธรรม มีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของจังหวัดสระบุรี ที่เชิญเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบิติการเรื่อง ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้ 1.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 2. สถานีตำรวจภูธรในเขตอำนาจศาล 3. ที่ปรึกษากฏหมาย 4. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี 5. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี 6. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 7. เรือนจำจังหวัดสระบุรี 8.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 11 ลพบุรี 9. ผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 10. ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี 11.ข้าราชการศาลยุติธรรม.
นายกฤษฎา สมมาตร.
รายงานจากจังหวัดสระบุรี