หอการค้าหนองคายเสวนาทิศทางหนองคายเมื่อรถไฟไทย-ลาว-จีนมาถึง

0
98

หอการค้าหนองคายเสวนาทิศทางหนองคายเมื่อรถไฟไทย-ลาว-จีนมาถึง
หอการค้าจังหวัดหนองคาย จัดเสวนาทิศทางจังหวัดหนองคายในยุครถไฟไทย-ลาว-จีน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการ และเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้ตรงตามความต้องการของประชาชนและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย หอการค้าจังหวัดหนองคาย โดย นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย ได้จัดโครงการเสวนา เรื่อง ทิศทางจังหวัดหนองคายในยุครถไฟไทย-ลาว-จีน โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการเสวนาฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย ภาคเอกชนและประชาชนชาวหนองคายให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก
สำหรับการเสวนาทิศทางจังหวัดหนองคายเมื่อรถไฟไทย-ลาว-จีน มาถึงมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.ช่อ วายุภักตร์ หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และอดีตผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคายคนแรก ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ เจริญราษฏร์ ผู้อำนวยการศูนย์การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย (NBS) นางสาวยานี ศรีมีชัย อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นายรักติ ญวนกระโทก ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง และนายกฤษดา ตันเทอดทิตย์ สส.หนองคาย ซึ่งหลังจากสรุปการเสวนาทางหอการค้าจังหวัดหนองคายจะได้ดำเนินการรรวบรวมความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดหนองคาย เพื่อนำไปจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคายต่อไป
นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การจัดเสวนาครั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากรถไฟระหว่างประเทศ ไทย –ลาว – จีน ที่มีผลต่อจังหวัดหนองคาย เพื่อรับทราบความคิดเห็นและความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชนชาวหนองคาย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย เพื่อเสนอต่อส่วนราชการ คณะรัฐมนตรี และเพื่อให้ทางภาครัฐมีการพัฒนาตรงต่อความต้องการของประชาชนและตามทิศทางของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม