จังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ส่วนราชการท้องถิ่น สถานประกอบการ พร้อมอบรมหลักสูตรวิทยากรครู ก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน นอกโรงพยาบาล

0
52

 

ที่ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และเปิดอบรมหลักสูตรวิทยากรครูก็เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์ปิติ  ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

 

นายแพทย์ชลวิทย์หลาวทองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตัวแทนฝ่ายทหาร  ตำรวจ คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธี

นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่เกิดขึ้นนอกโรงพยาบาลมีแนวโน้มมากขึ้น จังหวัดร้อยเอ็ดพบผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ณ โรงพยาบาลปี 2560 – 61 จำนวน 308 คน และ 312 คนตามลำดับ ได้รับการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพจนผู้ป่วยรู้สึกตัวและมีสัญญาณชีพขึ้นมา จำนวน 114 คน และ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 37-39

หากต้องการเพิ่มอัตราการรอดชีวิตควรจัดให้ มีการอบรม การช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการกดหน้าอกที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์ สามารถช่วยฟื้นชีวิตพื้นฐานได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐาน ร่วมกับการจัดหาเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ Automated External Defibrillater ( AED) ไว้ตามแหล่งชุมชนที่มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมากซึ่งสามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากระตุกหัวใจให้ผู้ป่วยฟื้นคืนชีพได้

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ตำรวจทหาร ท้องถิ่นจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ชมรมวิ่ง ชมรมผู้ว่าพาปั่น

เพื่อรวมกันพัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีความรู้และสามารถช่วยฟื้นชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการกดหน้าอกที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันนอกโรงพยาบาลได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกต้องรวดเร็วและมีอัตรารอดชีวิตสูงขึ้นภายในปี 2562

///////////////////////////////////////

โชติกา  /ภาพ /ข่าว

0956628047