ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการประชุมพัฒนาและถ่ายถอดเทคโนโลยีผู้บริหาร สสจ. รพศ. รพท. ประจำปี 2562 และพิธี MOU ในการจัดบริการสาธารณะ ระหว่าง อบจ.ระยอง และ รพ.ระยอง

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการฯ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย อบจ.ระยอง นายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมพัฒนาและถ่ายถอดเทคโนโลยีผู้บริหาร สสจ. รพศ. รพท. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
การจัดประชุมพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผู้บริหาร นับเป็นช่องทาง สำคัญที่ช่วยพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรด้วยการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน จากผู้บริหารรุ่นเก่าสู่ ผู้บริหารรุ่นใหม่ ในการพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้น แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ อันจะนาไปสู่การสร้าง เครือข่ายที่เข้มแข็งในการบริหารงาน บริการ ที่มีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ชมรมผู้บริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ได้นานโยบายการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์มาใช้ในการ พัฒนาบริหารจัดการ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และ คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion , Prevention & Protection Excellence ) ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence) ด้านบุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และด้านบริหารเป็นเลิศด้วย ธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สร้างเครือข่ายและสร้างสัมพันธภาพที่ดีของผู้บริหารและบุคลากรด้วย การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ ชมรม ผู้บริหารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จึงได้
จัดประชุมในครั้งนี้และได้เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการบริหาร มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ร่วมประชุมจะได้รับความรู้ที่ สามารถปรับใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและมีคุณภาพ
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจาก ส่วนกลาง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดและอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป คณะกรรมการชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการชมรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัด นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล ทั่วไป จานวน ๓๐๐ คน

ต่อจากนั้นทางคณะผู้บริหารซึ่งมี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ เกตุสาคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และ นายไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ในการจัดบริการสาธารณะ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ โรงพยาบาลระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างอาคารเพื่อรองรับการบริการประชาชนที่มาใช้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขต่างๆ ให้เพียงพอ และได้รับความสะดวกได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน