คณะผู้บริหารจังหวัดระยองนำเสนอผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดระยอง
วันนี้ (7 มิ.ย. 62) เวลา 08.30 น. นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ จัตตุพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดระยอง และสิบโท ไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง ในแต่ละด้านต่อคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายเสกสรร สุขคุณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมการปกครอง และนายสันติสุข สันติศาสนสุข ข้าราชการบำนาญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดระยอง และชมรมเครือข่าย ผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการที่ส่งผลต่อการลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้เครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการนำโครงการไปปรับใช้ในองค์กรจนประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากชาวต่างชาติสู่การต่อยอดนำไปใช้ในต่างประเทศจนประสบผลสำเร็จ บุคลากรสามารถใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการโดยที่ไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะผู้บริหารนำคณะกรรมการฯ ชมการจัดนิทรรศการของเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดระยอง ชมศูนย์ประสานงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดระยอง ก่อนที่คณะกรรมการจะเดินทางไปติดตามผลและเก็บคะแนนการดำเนินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง เป็นลำดับถัดไป