ศาลยุติธรรมจังหวัดระยอง จัดโครงการมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น.
นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานเปิดโครงการมาตรการกำกับและติดตามจับกุมผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาล พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ชั้น 3 อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยหน่วยงานศาลยุติธรรมในจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กำนันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำท้องที่ รวมถึงท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ช่วยสอดส่องดูแลราษฎรในตำบล หมู่บ้าน และชุมชนของตนเอง ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลได้กำหนดในการปล่อยชั่วคราว นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมบทบาทให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ จึงขอให้ทุกท่านตั้งใจและหากมีข้อสงสัยขอให้ซักถามวิทยากรเพื่อให้ได้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้อง ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความคล่องตัวมากขึ้น

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน