ห้องประชุมราชพฤกษ ์ชั้น2 วิทยาลัยชุมชนยโสธร บ้านบาก ม.11 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ ตัวแทน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

0
165

8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30น ห้องประชุมราชพฤกษ ์ชั้น2 วิทยาลัยชุมชนยโสธร บ้านบาก ม.11 ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ดร.สุวัฒน์ จิตต์จันทร์ ตัวแทน นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีการศึกษา 2562 นางสุริศา กัณหา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนโสธร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้แนวทางการศึกษาต่อตามโครงสร้างหลักสูตร ระดับอนุปริญญาในทุกสาขาวิชา ได้รับรู้ระเบียบข้อบังคับของวิทยาลัยชุมชนยโสธร สามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบที่ทางวิทยาลัยกำหนดไว้ ในปีการศึกษานี้เปิดสอน 4 สาขาวิชา คือ1.สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 2.สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.สาขาการจัดการทั่วไป มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 250 คน การศึกษาสร้างคน คนสร้างงาน พัฒนาคน พัฒนางาน ///พลากร แก้วขวัญข้า. ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน