นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1

0
37
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วันนี้ (7 มิถุนายน 2562) เวลา 09.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ กรรมการหมู่บ้าน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วม

โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ หมู่บ้าน ตำบล ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เป็นกลไกในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการรวมถึงสร้างการเฝ้าระวัง สังเกตการทุจริตคอรัปชั่น ทั้งในภาคราชการ ภาคการเมือง และภาคธุรกิจได้อย่างทั่วถึง สามารถให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือรวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ของภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการประมวลข้อมูลการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปประธรรม และเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในระดับพื้นที่อำเภอ ทุกอำเภอ โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน วันละ 300 คน รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2
รุ่น จำนวน 600 คน โดยในภาคเช้าเป็นการรับฟังการบรรยายในหัวข้อ

“สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และหัวข้อ “การเฝ้าระวังการทุจริต” และการมีส่วนร่วมในการป้องกันแล
ะปราบปรามการทุจริตด้วย Model Strong” ในภาคบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นนำเสนอรูปแบบ ตลอดจนกำหนดวิธีการและกำหนดกิจกรรมเพื่อขยายผลความรู้ในการต่อต้านการทุจริตในหัวข้อ “Strong กับการแก้ ปัญหาการทุจริต”
//////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน