มรภ.วไลยอลงกรณ์คว้า อันดับ 2 และ 3 ในการแข่งหุ่นยนต์ loT

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คว้ารางวัลอันดับ 2 และ 3 ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things) ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
การจัดโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ loT (Internet of Things)” ในครั้งนี้เป็นการวัดเพื่อทดสอบและประเมินทักษะความรู้ ความสามารถของนักศึกษาด้านการใช้เครื่องมีอและการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และประเมินผลทักษะ การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของไมโครคอนโทนเลอร์ และเปีดโอกาสให้นักศึกษา ได้แสดงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งพัฒนาสู่ระดับที่สูงขึ้น จึงถือเป็นเรื่องที่ดี ที่จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา และต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไป
สำหรับทีมของ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ที่คว้ารางวัลมาได้ 2 รางวัล ได้แก่ทีมเมคคา_VRU3 ได้ลำดับที่ 2 และทีมเมคคา_VRU2 ได้ลำดับที่ 3

ขุนพล ไพโรจน์/รายงาน