กองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวผลการดำเนินงานกองทัพภาคที่ 3 และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

0
56
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวผลการดำเนินงานกองทัพภาคที่ 3 และ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงาน กองทัพ ภาคที่ 3 และบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

 

ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านกฏหมาย เพื่อประโยชน์ทางราชการของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมี พลโท ธวัช ศรีสว่าง รองผู้อำนวยการ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พลตรีทรงธรรม สิทธิพงษ์ ผบ.มทบ31 นายวุฒิชัย ประภากิติรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดร.ภิญโญ ภู่เทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม และมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษก กองทัพภาคที่ 3 และ นายทหาร นักศึกษา ร่วมพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา จากสาขาวิชานิติศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ สามารถเข้าศึกษาดูงานกิจการศาลทหาร , การปฏิบัติงานตามกรอบของกฏหมาย (พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร) พุทธศักราช 2498 และงานในหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับศาลทหาร ณ ศาลมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ / เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฏหมายและกิจการศาลทหาร และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนคณาจารย์ด้านกฏหมายแก่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 เพื่อเป็นที่ปรึกษางานด้านการบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านกฏหมายดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยา
ลัยราชภัฏนครสวรรค์ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติในอนาคตสืบไป