ผู้ว่าฯนำหลายภาคส่วนจัดกิจกรรม เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการทางสายตา)  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

0
36
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

 

เมื่อเวลา 10.30 น. ณ  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ห้องประชุมศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย  คงเกษม  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายนงรัตน์  คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ คณะกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เลี้ยงอาหารกลางวันแกผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการหางสายตา) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันที่ 3 มิถุนายน2562

ศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนภายใต้การดูแลขององค์การสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 174 ให้บริการด้านการศึกษาสำหรับผู้พิการทางการเห็น มีนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ ในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนทั้งสิ้น 109 คนมีครูเจ้าหน้าที่ 39 คนจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักสูตรตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการและกำหนด

และทักษะเฉพาะสำหรับนักเรียนตาบอดเช่นทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมการเดินทางทักษะการใช้อักษรเบลล์การใช้ลูกคิดทักษะการดำรงชีวิตประจำวันเป็นต้น โดยมีโครงการ เรียนร่วม กับสถาบันอื่นๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 มีทั้งสิ้น 7 โรงเรียนได้แก่โรงเรียนสตรีศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน โรงเรียนขัติยะวงษา วิทยาลัยนาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด และโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

โดยจัดระบบการเรียนการสอนและการประเมินโรงเรียนต่างๆใช้หลักสูตรปกติทั่วไปโดยนำหนังสือวิชาการต่างๆมาจัดเป็นหนังสือเบลล์และ ได้ส่งครูเสริมวิชาการไปประจำในโรงเรียนต่างๆเพื่อประสานงานกับโรงเรียนอื่นได้

และมีการส่งเสริมอาชีพ การนวดแผนไทย เกษตรพอเพียง ปลูกผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมทักษะด้านดนตรี  สามารถส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนทั้งวิชาการควบคู่ไปกับอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระกับสังคม

////////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูมิ/ข่าว/ภาพ

0956628047