ที่ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดนายทวี จงประเสริฐ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562โดยมีนายสมชาย  ปิ่นประเสริฐ  พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด  และเจ้าหน้าที่หน่วยภาครัฐ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการต้อนรับ

 

นายสมชาย  ปิ่นประเสริฐ  พลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่าการประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับทราบและเข้าใจถึงมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ สร้างความตระหนักของ ทุกภาคส่วนในการดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน

รวมทั้งเกณฑ์การพิจารณา วิธีการจัดเก็บข้อมูล วิธีการรายงานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเข้าสู่ระบบรายงาน e-report และการสังเกตความผิดปกติของข้อมูลสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ/หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 280 คน

//////////////////////////////////////

โชติกา  ทวนชัยภูม/ภาพ/ข่าว

0956628047