วันที่ 1 มิถุนายน 2562(#)นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เยี่ยมชมธัญญปุระ รีสอร์ท จ.ภูเก็ต เน้นเพื่อสุขภาพและกีฬา ที่มี ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวม ที่มีทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ และที่ปรึกษาด้านสุขภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกตั้งแต่เด็ก เยาวชน ถึงระดับทีมชาติ และเป็น hub เก็บตัวนักกีฬาทั้งไทยและจากต่างประเทศอีกด้วย ปีหนึ่งๆจะมี event มากกว่า 100 ครั้งต่อปีด้วย