“ประชุมประชาคมชุมชนนคร เทศบาลนครนครสวรรค์”

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมประชาคมชุมชนนคร เทศบาลนครนครสวรรค์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้แทนชุมชน สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร ภาคธุรกิจเอกชน ได้รับฟังการเสนอกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น การชี้แจงแนวทางในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลนครนครสวรรค์ อีกทั้งการคัดเลือกผู้แทนประชาคม เพื่อเข้ามาเป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล มีหน้าที่
– กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
– ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่างแผนพัฒนา
– พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน
– ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
– พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่
– กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
– ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
– รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น