จังหวัดหนองคายโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 ประจำปีงบประมาณ 2561 การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทานทั่วประเทศ การดำเนินงานตามโครงการ “ตำบลต้นแบบ ห่วงใยไม่ทอดทิ้งกัน” และแผนการขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2561-2564 การรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ประจำปีงบประมาณ 2561 แผนการขับเคลื่อนงานจังหวัดจังหวัดปลอดขอทาน จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณา แผนขับเคลื่อนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2562-2565 และแผนการขับเคลื่อนการควบคุมขอทาน พ.ศ.2562-2564 และการกำหนดบทบาทและการขับเคลื่อนงานของทีมสหวิชาชีพ จังหวัดหนองคายในการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและควบคุมการขอทาน