จ.ตราด/ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อน การจัดการศึกษาห้องเรียนทักษะอาชีพ

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระหว่าง โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม วิทยาลัยสารพัดช่างตราด และภาคีเครือข่าย

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ.ห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมีนายสําเนา บุญมาก ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายประดิษฐ ฮกทา ผู้อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด กับโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการในเขตพื้นที่การศึกษาอําเภอคลองใหญ่และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ร่วมเป็นสักขี่พยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานประกอบอาชีพ ระหว่าง วิทยาลัยสารพัดช่างตราด และโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องและต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษา เป็นไปตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพผู้เรียน จึงเป็นพันธกิจของการมีส่วนร่วมทั้งหน่วยงานภาครัฐและชุมชนที่เกี่ยวข้อง วิทยาลัยสารพัดช่างตราดและโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้ตระหนักในการกิจที่จะให้บริการทางความรู้และพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพทัคเทียมอารยประเทศ จึงได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแนวปฎิรูปการศึกษาอย่างยั่งยืน วัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและวิทยาลัยสารพัดช่างตราด มีความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและวิทยาลัยสารพัดช่างตราด มีกิจกรรมความร่วมมือ ด้านวิชาการ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นสื่อกลางในการจัดการอบรมสัมมนาครูและบุคลากรของโรงเรียนและโรงเรียนอื่นในพื้นที่ใกล้เคียง และคณาจารย์และนักวิชาการจากวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ให้ความรู้แด่นักเรียนเป็นวิทยากรให้การอบรมสัมมนาแก่คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนและโรงเรียนอื่นในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมในโอกาสต่างๆ และด้านการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ให้โอกาสบุคลากรของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ศึกษาดุงานร่วมกับบุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ผลคาดว่าจะได้รับ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านวิชาการให้กับโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และครูนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน ทั้งสองฝ่ายได้ช่วยเหลือด้านสวัสดิการร่วมกันในการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อแสดงเจตนารมณ์และตั้งใจจริง ในการดําเนินการตามบันทึกข้อความตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษาโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงนามร่วมมือกันไว้เป็นหลักฐานในวันนี้ต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก