วชช. นราฯ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนำร่อง “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส

0
66

วชช. นราฯ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนำร่อง “มัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส

ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 27 คน ซึ่งถือเป็นรุ่นที่ 1 นำร่องในพื้นที่ จ.นราธิวาส
นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เปิดเผยว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส” โดยโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้มีความรักความหวงแหนในทรัพยากรการ ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และทำนุบำรุง มรดกทางการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนตลอดไป
2.เพื่อส่งเสริมอาชีพมัคคุเทศก์และธุรกิจการท่องเที่ยวโดยนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ ทั่วทั้งราชอาณาจักรให้ยั่งยืนตลอดไป
3.เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม เพียงพอกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาส จังหวัดชายแดนภาคใต้และการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ซึ่งโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม -16 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน 27 คน
โดยหลักสูตรการฝึกอบรม เป็นหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 228 ชั่วโมง ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอบรม
• ภาควิชาการ บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับ นำโดย ผศ.ดร.ป้องศักด์ ทองเนื้อแข็ง
• ภาคการศึกษานอกสถานที่ 5 เส้นทาง
(1) เส้นทางที่ 1 กรุงเทพมหานคร
(2) เส้นทางที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง และสิงห์บุรี
(3) เส้นทางที่ 6 จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และสุพรรณบุรี
(4) เส้นทางที่ ๙ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง
(5) เส้นทางที่ 10 จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
1. ระยะเวลาการฝึกอบรม
• ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม -16 สิงหาคม 2562
2. สถานที่
ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
3. กลุ่มเป้าหมาย
จำนวน 27 คน จากการรับสมัคร ทั้งผู้สมัครจาก จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียง
นายณรงค์ สังประสิทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส”ในวันนี้ กระผมมีความเห็นว่า มัคคุเทศก์จึงเป็นอาชีพที่มีบทบาทและความสำคัญ อย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม ประเพณีของประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ เปรียบเสมือนฑูตหรือเป็นผู้แทนของคนในประเทศหรือคนในท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศและภาคบริการอื่นๆที่เชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาล

หลักสูตรมัคคุเทศก์ จะเปิดหลักสูตรนี้ได้นั้น ต้องเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอนนักศึกษาในสาขาวิชาการส่องเที่ยว และต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมท่องเที่ยว เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถเปิดหลักสูตรนี้ได้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็เป็นสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ที่เปิดสอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยว และให้ความสำคัญกับหลักสูตรนี้ ได้พัฒนาและได้รับการยอมรับ และได้รับการอนุมัติหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 จังหวัดนราธิวาส จากกรมท่องเที่ยว จึงสามารถเปิดอบรม นับว่าเป็นที่น่ายินดีและภาคภูมิใจกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามัคคุเทศก์ของประเทศไทยต่อไป ภาพ/ข่าว ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส