จ พิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ (ครู ข)

0
128

จ พิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ (ครู ข)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ ( ครู ข ) โดยมี นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ
ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บ้านพักเด็กและครอบครัว ร่วมกับสำนักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการชับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่( ครู ข ) ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน ว่าดั่วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงื่นอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก พ.ศ.2522 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนวันเปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ปรีชา นุตจรัส รายงาน